Satsa på bioenergi på gården

 

Den växande efterfrågan på bioenergi innebär stora möjligheter för lantbrukaren att bli energientreprenör.

Exempel på bioenergisatsningar:

  • Bli självförsörjande på eget bränsle och värma den egna gården
  • Kontraktsodla spannmål eller raps som ska bli etanol och biodiesel
  • Pressa briketter eller pellets
  • Starta ett närvärmebolag (farmarenergi)
  • Bygga en biogasanläggning på gården för egen värme och el

Att starta en närvärmeanläggning och
sälja värme är ett sätt att göra energiaffärer.

 

Som landsbygds-företagare kan man satsa på att odla och leverera energiråvara till storskaliga anläggningar som värmeverk och etanolfabriker. Det kan röra sig om grödor som traditionellt odlas i Sverige som raps och spannmål eller restprodukter som halm, men även om specifika energigrödor som salix och rörflen.

Man kan också välja att själv förädla råvaran för att sedan sälja den vidare, till exempel pressa briketter av hampa eller framställa RME av egenpressad rapsolja. En annan möjlighet är att leverera färdiga slutprodukter som värme eller el.

Använda sin egen energi

De stigande priserna på fossila bränslen innebär inte bara att man som lantbrukare kan tjäna på att producera energi för försäljning. Jordbruket förbrukar också stora mängder energi. Det kan därför löna sig att se över energianvändningen på den egna gården, och kanske själv använda sin egenproducerade bioenergi. Det kan innebära att man byter oljepannan mot fliseldning eller att man rötar biogas av gödsel.

Om det ska vara intressant för en jordbrukare att odla och använda energigrödor, måste lönsamheten vara minst lika stor som för alternativen, att till exempel sälja grödan som livsmedel eller att lägga marken i träda. Andra viktiga faktorer som måste vägas in är hur den nya aktiviteten påverkar arbetsbelastningen under året, vilka nya investeringar som krävs samt hur kassaflödet förändras.

 

Inspirationsfilmer från LRF!

Sven Norup är pionjär inom gårdproducerad bioenergi. På Norups gård tillverkas rapsdiesel, och nu satsar man även på biogas och vindkraft.Så funkar ett fossilfritt lantbruk

 


 

Se även

Goda affärer på förnybar energi
LRFs stora energisatsning som pågick till 2015. Här finns gott om goda exempel"

LRF och Energi (pdf)
Kort sammanfattning av LRF:s analys av marknaderna för olika energi- och
produktionsslag. (2012)

Om företagande inom förnybar energi på LRF:s webbplats >>


Film om LRF:s energistrategi


............................

Hur fossilfri är du?

Fossilfritt lantbruk nu! Handbok i minskat fossilberoende med Östgötamodellen (pdf)
Handbok från energikontoret i Östra Götaland


Du kan själv testa hur många koldioxidekvivalenter din gårds fossilbränsleanvändning ger upphov till.
Ladda ner verktyget här >>

...............................

Lantbrukets forskningskarta för bioenergi 2012 (pdf)
Forskningskartan från SP ger en samlad bild över vilka finansiärer, resurser, forskningsaktörer och typ av forskning som varit aktuell inom området småskalig bioenergi från lantbruket 2012. Kartan redovisar även en sammanfattande statistik hur många hektar odlade grödor eller ton restprodukter som användes till produktion av bioenergi 2012.


Till kartan ovan finns en agenda för behov av forskning och innovation:
Lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion (pdf)

................................................

 


 

 

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-04-29
Skriv ut
8154493