Biogas som drivmedel

Biogas är ett förnybart drivmedel som till största delen består av den brännbara gasen metan.

För att biogas ska kunna användas som fordonsbränsle måste den uppgraderas. Vid en uppgradering höjs metanhalten i gasen och därmed energivärdet. Rent praktiskt sker detta genom att koldioxid avskiljs. Den uppgraderade biogasen innehåller 96-99 procent brännbart metan, ursprungligen ligger metanhalten i gasen på cirka 60 procent. Den äldsta och vanligaste uppgraderingstekniken är så kallad vattensskrubber som tvättar ur koldioxiden med cirkulerade vatten. Efter behandlingen torkas gasen. I samband med uppgraderingen renas också biogasen från bland annat svavelväte, vattenånga och partiklar.

Renad biogas som naturgas

Renad biogas har ett energivärde på 9,8 KWh per normalkubikmeter (standardenhet för en kubikmeter gas vid 1,01 bars tryck och en temperatur på 0 grader). Ursprungligen ligger värdet på 5-8 kWh per normalkubikmeter beroende på metanhalt. Efter reningen har biogasen en kvalitet som är likvärdig med naturgas. Bilar anpassade för gasdrift kan alltså köras på både biogas och naturgas. Biogas är ett biobränsle, medan naturgas har fossilt ursprung. Bilar som körs på naturgas klassas därför inte alltid som miljöfordon.

I Sverige säljs gas ofta under namnet "fordonsgas", som kan vara biogas, naturgas eller en blandning av båda gaserna. Fordon kan också köras på så kallad motorgas eller LPG. Motorgas är detsamma som gasol, och bilar drivna med motorgas klassas inte som miljöbilar i Sverige.

Biogasen lagras under tryck

Biogas som ska användas som drivmedel komprimeras till 200 bars tryck innan den distribueras till användarna. Distributionen kan ske via ledning eller med speciella fordon. Lagring och tankning av fordon kräver speciell teknik. På gårdsnivå kan gasen lagras i gasflaskor. Att biogas är gasformigt och under högt tryck innebär också att det krävs speciella tankar på fordonen. För fordon som behöver transportera mycket bränsle tar gastankarna stor plats. En traktor, med en tankrymd på 200 liter diesel, skulle behöva ha tankar som rymmer 200 kubikmeter renad biogas.

Den biogas som används som fordonsbränsle i Sverige produceras främst i storskaliga anläggningar där slam från reningsverk rötas. Biogas utvinns också vid så kallade samrötningsanläggningar, som rötar till exempel avfall från livsmedelsindustrin och sorterat hushållsavfall. I Västerås finns en sådan anläggning där man även behandlar ensilerad vallgröda. På Öknaskolan finns en anläggning där man i mindre skala uppgraderar den biogas som produceras på gården. Gasen används sedan för att driva vissa av skolans fordon.

Se även

Uppgraderingstekniker för biogas

Gasbilen.se Gasföreningens sajt om gasbilar.

Här kan man tanka gas
Karta över tankställen, gasbilen.se

Fakta och forskning

Dualfuel-traktor (pdf)
Informationsblad från Biogas Syd

Uppgradering av biogas till fordonskvalitet (pdf) Informationsblad från Biogas Syd

Processintern metananrikning
Rapport från JTI - institutet för jordbruks- och miljöteknik (2005).

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Rapport nr 249 från SGC (2012)

Utvärdering av uppgraderingstekniker för biogas  Rapport nr 142 från SGC - Svenskt Gastekniskt Centrum (2003).

Nya renings- och uppgraderingstekniker för biogas Rapport nr 163 från SGC - Svenskt Gastekniskt Centrum (2006).

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-07
Skriv ut
8020951