Biogas rötas på organiskt material

Biogas bildas när organiskt material som till exempel gödsel, växter och matrester bryts ner i en syrefri (anaerob) miljö. Biogas består huvudsakligen av den brännbara gasen metan och koldioxid, men innehåller även små mängder andra ämnen som svavelväte, vätgas och syrgas.

Nedbrytningen, rötningen, sker med hjälp av olika typer av mikroorganismer. Samma typ av nedbrytning pågår naturligt i till exempel våmmen hos kor, i sumpmarker och på avfallsupplag. I en biogasanläggning sker nedbrytningen under kontrollerade former i en rötkammare.

Sedan biogasen utvunnits kan det utrötade materialet, rötresten, användas som gödsel. Rötresten innehåller all den växtnäring som fanns i det ursprungliga materialet.

Biogas kan användas i brännare och motorer för att producera värme och el. Om gasen renas från koldioxid och svavelväte kan den också användas som drivmedel i fordon eller föras in i naturgasnätet.

Enligt prognoser skulle Sverige i framtiden kunna producera biogas motsvarande 14-17 TWh. Av den potentialen beräknas jordbruket kunna bidra med drygt 80 procent både i form av gödsel, skörderester och grödor.

Se även

Vad händer i en biogasanläggning?
På NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) webbplats finns en virituell biogasanläggning.

 

Länkar

Biogasportalen.se

Energigas Sverige  

 

Fakta och forskning

Biogas Reports
Sökmotor för biogasrapporter 

Basdata om biogas (pdf)
Informationshäfte från SGC (2011)

Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar
Rapport nr 207 från SGC - Svenskt Gastekniskt Center (2009).

Produktion och användning av biogas och rötrest 2013
  Statistik från Energimyndigheten (2014)

Biogas - Nuläge och framtida potential
Rapport, Värmeforsk (2006). Sök pdf- rapport nr 996 via Värmeforsks rapportdatabas.

Ren metan har ett energivärde på 9,81 kWh/normalkubikmeter

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-10-09
Skriv ut
8154498