Hampa

Hampa är en ettårig ört som kan odlas i stort sett över hela Sverige. Den var tidigare en viktig spånadsgröda för att få fiberråvara till bland annat snören och rep. Av drogpolitiska skäl förbjöds odling av hampa i Sverige under senare halvan av 1960-talet.

Efter ett beslut i EG-domstolen blev det 2003 åter tillåtet med odling i Sverige, men flera krav är förknippade med odlingen.  Bland annat är det tillåtet att endast odla sorter som innehåller mycket låga halter av narkotiska ämnen. All hampaodling som odlaren inte sökt gårdsstöd för betraktas som narkotikaproduktion.

Småskalig odling i Sverige

Odlingen av hampa har i Sverige fortfarande mycket liten omfattning, 2006 fanns 155 anmälda odlare av hampa med en sammanlagd areal på 527 ha. Som alltid när ”nya” grödor dyker upp finns ett stort intresse från lantbrukarhåll att få klarhet i vilken potential som ligger i odlingen.

Intresset för hampa bottnar också i att det finns möjligheter att använda växtens olika delar till flera olika ändamål. Fibern kan användas till textilier, papper, isolermaterial och som armering i betong, plast mm. Ur fröna kan man pressa olja som har en mängd användningsområden. Fröna kan också användas direkt i livsmedelsprodukter och som fågelfrö. De vedämnen som blir kvar efter fiberutvinning kan användas i till exempel byggskivor, djurströ eller som bränsle.

Fiberhampa till energi

De förädlade fibersorterna av hampa kan bli upp till fyra meter höga. Under senare år har mer lågväxande hampasorter som ger hög fröproduktion tagits fram. För bioenergiändamål är det i första hand fibersorter som producerar stor mängd biomassa som är aktuella. Dessa kan i välskötta odlingar på lämpliga jordar avkasta uppemot 10 ton torrsubstans per hektar. Den begränsade odlingen och erfarenheten av hampa som energigröda, gör dock att avkastningspotentialen är osäker.

Produktionskostnaden för hampa är för närvarande hög i jämförelse med andra energigrödor. Någon storskalig odling för förbränning av hampa i värmeverk finns inte för närvarande. Däremot finns en viss produktion av förädlad hampa som pressas till briketter.

 

Se även

Hampa i Gudhem Reportage om hampaodling på Bioenergiportalen.

Länkar

Odling av hampa  Information om regler
och gårdstöd från Jordbruksverket

Fakta och forskning

Hampa som bränsleråvara  (pdf: 184 kB)
Rapport från JTI-institutet för
jordbruks- och miljöteknik

Industrihampa - odling, skörd, beredning och marknad (pdf)
Faktablad från SLU

Multifunktionell industrihampa för norra Sverige (pdf)
Rapport, SLU 2006.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-11-10
Skriv ut
8090076