Rörflen

En hektar rörflen räcker till att producera 30-40 MWh energi per år, vilket motsvarar 3-4 kubikmeter olja.
Rörflen är ett flerårigt gräs med styvt och kraftigt står som kan bli upp till två meter högt. Det växer vilt i stora delar av landet och kan under goda förhållanden ge en avkastning på upp till 7-8 ton torrsubstans per hektar.

Rörflen kan i princip skördas med befintlig teknik.

Mångsidigt gräs
Rörflen har använts som foder alltsedan Linné uppmärksammade växten på 1700-talet.

Från 1980-talet och framåt har forskning och utveckling fokuserat på rörflen som biobränsle, men på senare tid har andra användningsområden studerats då prisutvecklingen på biobränslemarknaden varit ogynnsam.

2014 odlades ca 800 ha rörflen i Sverige.

Jord påverkar användningsområde

Olika jordar har olika kemiskt innehåll och därför kan den skördade biomassan ha olika egenskaper, vilket är viktigt att tänka på vid val av användningsområde.

Även skördetidpunkten påverkar biomassans egenskaper. T.ex. lerjord ger hög askhalt medan torvjord ger låg och vårskördad rörflen urlakas vintertid så att bränsleegenskaperna förbättras. Grön skörd tidigt på sommaren ger mer blad än strå medan sen skörd eller vårskörd ger mest strå.

 


Projekt

I projektet Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor som drevs av Hushållningssällskapet ingick två demonstrationsprojekt om rörflen.

Hushållningssällskapet driver också  projektet Nya rörflenaffärer som fokuserar på nya affärsmöjligheter för rörflen. 

Fakta

Rörflen som energigröda (pdf)
Rapport från BTC, 2006

Handbok i rörflensodling  (pdf)
Glommers miljöenergi AB


Du kan få stöd
för att odla rörflen

  • Eftersom rörflen räknas som ett vallgräs kan du få miljöersättning för vallodling när du odlar rörflen
    på åkermark.
  • Om du vill anlägga din odling på en jordbruksmark som inte använts på länge kan du söka investeringsstöd.

Läs mer på www.jordbruksverket.se

 


 

 
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-05-08
Skriv ut
8020935