Avlutar

Den enskilt största bioenergikällan från skogen är massaindustrins avlutar, som även kallas returlutar eller svartlutar, och som enbart används internt inom industrin. Avlutar bildas när träflisen kokas till pappersmassa. När massan silas av finns lignin och kemikalier kvar i den använda kokvätskan, svartluten. Luten får indunsta och kan därefter brännas i en sodapanna.

Gas kan omvandlas till drivmedel

Huvuddelen av den ånga som skapas nyttjas i själva processen, men en del används även för att generera el. Totalverkningsgraden och elproduktionen skulle öka betydligt om svartluten istället förgasades genom svartlutsförgasning. Ett nationellt forskningsprogram om svartlutsförgasning koordineras av energitekniskt centrum i Piteå. Den gas som uppstår vid svartlutsförgasning kan även omvandlas till drivmedel som metanol eller DME, en teknik som fortfarande är under utveckling.

Tallbecksolja eldas

Råtallolja är också en biprodukt från massaindustrins kokning av ved och utvinns ur svartluten. Råtalloljan destilleras vid speciella fabriker varav en finns i Sandarne norr om Gävle. En av de produkter som utvinns ur råtallolja är tallbeckolja. Den har liknande egenskaper som tjock eldningsolja och eldas vid flera svenska fjärrvärmeverk.

Ur svartluten kan också lignin utvinnas. Genom avvattning och konditionering bildas torra kakor som sedan kan brännas. En försöksanläggning för lignin har startats i Kristinehamn.

Koklut från sulfitmassafabriker kan också användas för att framställa etanol vilket görs vid SEKAB i Örnsköldsvik som årligen producerar cirka 18 000 kubikmeter etanol. I Örnsköldsvik finns också en pilotanläggning för framställning av etanol direkt ur skogsråvara (Etek).

Se även

ETC, Energitekniskt Centrum
Leder forskning om svartlutsförgasning

SEKAB
Framställer etanol från svartlut

 
 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-10-24
Skriv ut
8090112