Flis som värmekälla

 
I takt med stigande el- och oljepriser har fliseldning blivit vanligare. Intresset är störst hos dem som äger egen skog, men det finns också andra som köper flis. 

Fliseldning kräver mer avancerad utrustning än till exempel eldning av pellets. Eldningsutrustningen innehåller fler rörliga delar som motorer och skruvar. Fukthalten i flis kan också variera mycket, och den är högre än i pellets. Flisens förbränningsegenskaper gör att den passar bäst i större system där energibehovet är större än 10 kubikmeter olja. Flis är dessutom ett skrymmande bränsle och kräver stora lagringsutrymmen.

Torr flis för småskalig eldning

Flis kan dock också eldas i mindre anläggningar, men då krävs en bättre och jämnare fliskvalitet. Flisen måste också vara torrare än den flis som används i till exempel en närvärmeanläggning.

Träflis framställs genom flisning av trä i trumhuggar eller skivhuggar. Råvaran kan till exempel vara avverkningsrester, röjningsvirke, undermålig massaved eller odlad salix. Även restprodukter från sågverksindustrin och returträ blir till bränsleflis. Råvarorna kan flisas med mindre huggmaskiner som antingen är mobila och har egen motor eller som monteras på en jordbrukstraktor. Om man ska flisa stora mängder trä lönar det sig att hyra in en större flismaskin.

Fliseldarsjuka av möglig flis

Fukthalten varierar och kan i flis från upptorkad brännved ligga på 30-40 %. I avverkningsrester varierar fukthalten mellan 30-50 %. Det effektiva värmevärdet beror på fukthalten. En kubikmeter flis (35 % fukthalt) har ett energiinnehåll på cirka 900 kWh. För att ersätta en kubikmeter olja går det åt mellan 12-14 kubikmeter flis.

Om flisen torkas höjs alltså värmevärdet. Om flisen torkas förbättras dessutom lagringsbarheten. Fuktig flis kan innehålla mögelsporer som är direkt hälsofarliga. Om man utsätts för mögelsporerna kan man drabbas av så kallad fliseldarsjuka, en allergisk lungsjukdom som yttrar sig i form av feber, frossa, muskelvärk och hosta.

Se även

Om tekniklösningar för fliseldning på Bioenergiportalen.

Om eldning av salixflis på Bioenergiportalen.

Närvärme med valfrihet Reportage på Bioenergiportalen.

Ekenäs valde flis  Reportage på Bioenergiportalen.

Farmare levererar färdig flisvärme  Reportage på Bioenergiportalen.

Bondevärme fasar ut oljan Reportage på Bioenergiportalen

Länkar

Om fliseldning   på Äfabs webbplats.

Fakta och forskning

Närvärme med flis  (pdf) 
Informationshäfte från LRF.

Mordern fliseldning  (pdf)
Informationshäfte Biovärme UWX

Ekonomisk kartläggning av farmarenergibolag  (pdf)
Rapport från LRF-Konsult.

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2013-04-15
Skriv ut
7249438