Tekniska lösningar för
produktion av värme

Det vanligaste sättet att producera värme från biobränslen är genom förbränning av fasta bränslen. Effektbehovet och bränslet styr i stor utsträckning valet av eldningsteknik.

 

Typiska eldningstekniker för användning av biobränslen

Källa: Energimyndigheten

Effekt 10 kW 100 kW 1 MW 10 MW
Teknik Vedpanna
Pelletsbrännare
Pelletsbrännare
Pellets på rost
Flis på rost
Briketter på rost
Flis i fludiserande bädd

 

 

 

 

10 kW motsvarar effekten på en villapanna. 10 MW motsvarar effekten på en fjärrvärmecentral som kan förse 2 000 lägenheter med värme.
 
 

 

Pricipskiss av värmepanna

 

En biobränsleeldad värmecentral består i princip av ett bränslelager, en matningsutrustning som för bränslet till pannan, själva pannan, rökgaskanaler, en eventuell ackumulatortank samt en skorsten.

Hjärtat i värmecentralen är pannan.  En värmepanna för fasta bränslen har ett förbränningsrum, en konvektionsdel, där värmen i rökgaserna överförs till vattnet, samt ett vattenrum.

 

Indelning av pannor

Det finns olika sätt att dela in pannor. I småskaliga sammanhang görs indelningen ofta efter bränsle.

I en enkelpanna är eldstaden anpassad för ett enda bränsleslag, till exempel en gas-, en pellets- eller en vedpanna. I en kombipanna kan samma eldstad användas för olika bränslen. En dubbelpanna har istället separata eldstäder för olika bränslen. En allbränslepanna har separata eldstäder för olja och fasta bränslen samt en elpatron. Verkningsgraden är ofta högre i en panna som anpassats för enbart ett bränsle än i en panna som klarar flera olika bränslen.

Själva förbränningen kan ske med olika tekniker: rosteldning, eldning i retort, eldning i brännare. Fasta bränslen kan också eldas i så kallade eldningsapparater. Hit räknas förugnar och stokrar, tekniker som ofta används vid förbränning av biobränslen.

Vid storskalig värmeproduktion från förbränning av biobränslen används i princip tre panntyper: rostpannor, fluidiserande bäddpannor och pulverpannor.

Se även

Principskisser av tekniska förbränningslösningar 

Eldning på rost

Eldning i retort

Eldning i brännare

Eldning med förugn

Eldning med stoker

Storskalig förbränning

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2009-02-16
Skriv ut
7249448