Kampen om marken

av Erik Brink, Jordbruksaktuellt

Nya energiproducenter som biogasanläggningar och kraftvärmeverk för biobränsle blir det allt fler av. Effekterna på åkermarken i närheten av anläggningar kommer att bli stora, helt plötsligt finns avsättning för nya produkter på nära håll. Kampen om marken kan börja.

I USA talar man ofta om kampen kring hektaren. Striden står då på råvarubörserna och handlar om hur många hektar som kommer att fördelas till majs, soja och vete beroende på deras inbördes prisförhållanden.

I och med att vi ser allt fler kraftvärmeverk eldade med biobränsle växa fram, så kommer vi i delar av Sverige få se en egen kamp om hektaren, eller i alla fall omdistribueringar i växtföljder och hur marken bäst användes.

Ökad efterfrågan
Nya kraftvärmeverk byggs eller planeras runt om i Mälardalen med omnejd. De har det gemensamt att de byggs för att eldas med biobränsle, i dagsläget företrädesvis skogsflis.

Men det finns några faktorer som talar för en ökad användning av åkerarealen som råvaruproducent till de nya verken.

Konjunkturuppgång
Idag är vi på väg in i en lågkonjunktur. En försämrad konjunktur minskar efterfrågan på både massabruken och sågverkens produkter. Därigenom kommer det att finnas gott om skogsråvara för energibranschen att förfoga över, tills konjunkturen vänder. Vid nästa högkonjunktur kommer flera av de nya kraftvärmeverken stå färdiga samtidigt som pappers- och träindustrin efterfrågar mer råvara.

Transporter
Biobränslen har ett lågt energihåll i förhållande till sin volym. De bör därför helst transporteras så kort sträcka som möjligt. Skogsmarken/flisen på nära avstånd till Mälardalen kommer ha svårt att räcka till vid nästa konjunkturcykel.

Åkermark finns det däremot gott om i området. Vad ska odlas på den? Korn till foderfabriken i Västerås, vete till kvarnen i Uppsala eller spritfabriken i Norrköping eller salix till ett kraftvärmeverk i Södertälje?

Nya energikunder som kraftvärmeverk och biogasanläggningar kommer att förändra förutsättningarna för växtodlingsplanerna för jordbruksmark som ligger nära en anläggning. På gårdsnivå kommer vi att kunna se kalkyler med bättre lönsamhet för vall än kvarnvete eller bättre för salix än maltkorn, allt beroende på läge och efterfrågan.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090084