Närvärme — en gårdsbutik
för bioenergi

av Erik Brink

Det svenska lantbruket består till stor del idag av råvaruproducenter. Förädlingen av spannmål och kött sköts av andra aktörer än lantbrukaren själv. De som vill ta en större del av förädlingen tar ofta hela kakan och startar gårdsbutik som säljer gårdens förädlade produkter.

Inom energisektorn är lantbrukaren oftast också en underleverantör av råvara som i stort sett bara står för ägandet av marken. Ett sätt att ta en större del av intäkterna för flis, havre, vall är att förädla råvaran till energi och leverera den direkt till en slutkund: att producera närvärme.

Närvärme baserad på lokalt producerade biobränslen har lyfts fram flera gånger de senaste åren som en viktig beståndsdel i ett svenskt system för uthållig energiproduktion samt som en lönade extra verksamhet för lantbrukare.

Vad bromsar närvärmeutbyggnad?
Antalet bondeägda företag som satsat på närvärme ökar, men de är fortfarande bara ett fyrtiotal företag över hela landet. Enligt uppföljningar av de ekonomiska resultaten så är lönsamheten i de flesta satsningar god. Att med god lönsamhet kunna öka värdet av gårdens produkter borde vara intressant för fler lantbrukare, vad är det som bromsar expansionen av närvärmeanläggningar?

Två faktorer som skulle kunna inverka bromsande på utbyggnaden av närvärme, är bristen på kunskap om produkt och marknad. Lantbrukaren är väl bekant med gårdens produkter som avsätts som flis eller spannmål. Han vet hur produkterna hanteras och hur han hittar avsättning för dem. Men hur säljer han värme – en produkt som klart avviker från resten av produktionen? Och hur fungerar marknaden för värme, hur hittas lämpliga projekt och kunder?

Mer stimulans nödvändigt
Det pågår offentligt finansierade projekt om teknikutveckling för småskalig närvärmeproduktion och Energimyndigheten har nyligen gått ut med en storsatsning på att effektivisera logistiken i produktionen av biobränslen. Men vem tittar på hur affärsmodellerna för närvärme kan utvecklas, hur riskerna för investeringar i småskalig värmeproduktion kan minimeras samt hjälper till att skapa kontakter mellan producenter och konsumenter?

Antalet närvärmeanläggningar kommer att fortsätta att öka i antal allt eftersom rätt förutsättningar för nyetableringar uppstår. Men vill man se en snabbare expansion av miljövänlig närvärme producerad med biobränslen krävs ytterligare stimulans i form av rådgivning, kunskapsutbyte och finansieringsstöd. Just det sistnämnda kan kanske vara av extra vikt i det finansiella klimat som råder nu.
Din kommentar visas först sedan den har godkänts av en webbredaktör. Ange alltid e-postadress (den visas inte vid kommentaren) och glöm inte att skriva under din kommentar med signatur.


Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8090077