Energieffektivisering är lönsamt
– hur kan man räkna?


Det är lönsamt att energieffektivisera, eftersom lägre energibehov betyder lägre energikostnad. Men hur mycket måste man tjäna på energieffektiviseringen för att det ska löna sig att investera i mer energieffektiv teknik – byta till bränslesnålare traktor, installera värmeåtervinning från mjölkkylningen, byta utfodringssystem osv?

Det finns flera sätt att beräkna lönsamheten på inför en planerad investering. Viktigt att tänka på, oavsett vilken metod man använder är:

  • Utgå från en avskrivningstid på investeringen som speglar dess verkliga livslängd (ofta används för kort avskrivningstid)
  • Räkna på en ränta som motsvarar den du skulle få i bank, även om du har egna pengar att investera (ofta används för hög internränta)
  • Undersök hur de planerade åtgärderna/investeringarna samverkar med andra, till exempel hur en trimmad ventilation kan påverka värmebehovet

Vanliga metoder för företagsekonomisk beräkning av lönsamhet:

1 Besparing under investeringens livslängd
2 Resultatpåverkan år 1
3 Pay-off
4 Livscykelkostnad (LCC)

Metod 1 och 2 passar bäst när man vill se hur energiinvesteringen påverkar den årliga driftkostnaden, jämfört med att inte göra någon investering/åtgärd alls.

1. Besparing under investeringens livslängd
Här beräknar man driftkostnaderna under investeringens livslängd och jämför dem med hur driftkostnaderna blir om man avstår från investering. De framtida driftkostnaderna räknas om till nutid med hjälp av en nuvärdesfaktor.

Om besparingen överstiger den planerade investeringskostnaden, så innebär det att det finns utrymme för investering.

2. Resultatpåverkan år 1
Kostnaden för investeringen beräknas för varje år under investeringens hela livslängd – ränta, avskrivning och driftkostnad. Detta jämförs med de årliga driftkostnaderna.

3. Payoff
Payoff (eller Pay-back) är en investeringskalkyl som visar hur lång tid det tar att få tillbaka det man har investerat. Återbetalningstiden beräknas genom att man dividerar investeringssumman med energibesparingen per år. Resultatet visar den tid som krävs för att man ska få tillbaka den investerade summan.

Det här är en enkel lönsamhetskalkyl, vilket gör att många använder den. Men den tar inte hänsyn till räntor och avskrivningstider, vilket gör att man med payoff-beräkningar missar investeringar som är företagsekonomiskt lönsamma.

Se vidare om payoff

4. Livscykelkostnad (LCC)
Detta är ett sätt att beräkna investeringens totala kostnad under dess livslängd: själva investeringen, driftkostnaden och underhållet. Det kan ge lägre LCC-kostnad att välja en dyrare produkt/investering som kräver mindre driftenergi och underhåll.

Livscykelkostnaden beräknas så här:
LCC [total] = investeringskostnad + LCC [energi] + LCC [underhåll]
LCC [energi] = årlig energikostnad x nuvärdesfaktorn
LCC [underhåll] = årlig underhållskostnad x nuvärdesfaktorn

Se Beräkna LCC på Energimyndighetens webbplats

Lönsamhetsfakta

Spara utan investering
Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning enbart genom ändrade rutiner och beteende – utan att investera en enda krona. För ett företag med en årlig energiförbrukning på 600 000 kWh, innebär det en besparing på 90 000 kWh. Med ett totalt energipris på 1,50 kr/kWh ger det en besparing på 135 000 kr!

Spara i stället för att öka försäljning
Att spara 10 000 kr på ett år i minskad elförbrukning, ger lika mycket som en ökad försäljning på 200 000 kr vid en vinstmarginal på 5 procent.

 

Energikoll i små och medelstora företag - vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!
Energimyndigheten, 2010

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-09-06
Skriv ut
8030419