Energi och klimat - så hänger det ihop

”Det är inte energieffektiviseringen i sig som är det egentliga målet, utan nyttan av den: att mindre energi och resurser används, miljöpåverkande utsläpp minskar och energikostnaderna blir lägre.”

Citat från En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi, antogs av riksdagen 2009.

All distribution och användning av energi påverkar miljön och klimatet mer eller mindre negativt. Det bästa sättet att minska de negativa miljöeffekterna på, är därför att använda mindre energi.

Det är främst fossila bränslen som ger negativ miljöpåverkan. Fossila bränslen (olja, bensin, diesel, kol, naturgas) bildar koldioxid när de förbränns i bilmotorer, kraftvärmeverk, pannor osv. Koldioxid fungerar som en växthusgas som ger långsiktigt allvarliga följder för vårt klimat. (Förbränning av fossila bränslen bildar även andra ämnen som påverkar klimat och miljö negativt, t.ex. svaveldioxid och kvävedioxider som försurar luft och vatten).

Även biobränslen bildar koldioxid när de förbränns, men den koldioxiden ingår i ett kretslopp. Den koldioxid som frigörs när växtmaterial förbränns, tas upp av nya växter.

Minimera fossila bränslen

Att minimera användningen av fossila bränslen är alltså bra för klimatet. Det kan man göra genom att byta från fossila till förnybara bränslen (biogas, RME, trädbränsle, halm osv). Men befolkningsökning, ökat välstånd och därmed efterfrågan på bilar och energikrävande apparater, gör att de förnybara alternativen till fossil energi inte kommer att räcka till, och klimatfrågan handlar då inte bara om att byta bort den fossila energi vi använder i Sverige. Vi måste minska vårt energibehov!

Import från kärnkraft och kol

Sverige importerar varje år en hel del el från sina grannländer, under årets vinterhalvår. Elen kommer huvudsakligen från kärnkraft, olja, kol och naturgas. När man minskar energibehovet genom att energieffektivisera, minskar man även behovet av importerad el.

Effektiv energianvändning och därmed minskat energibehov, bidrar positivt till många av de 16 miljömål som Sveriges riksdag har antagit, till exempel:

 

Miljömål Positiv effekt av energieffektivisering
Begränsad klimatpåverkan Minskade utsläpp av växthusgaser (koldioxid, lustgas, metan) från förbränning av fossil energi
Frisk luft Minskade utsläpp av kvävedioxid, flyktiga organiska ämnen och partiklar från all förbränning där rökgaserna inte kunnat renas till 100 procent
Bara naturlig försurning Minskade utsläpp av kväveoxider och svavel från fossil förbränning
God bebyggd miljö Minskade utsläpp av besvärande rökgaser från dåligt fungerande vedeldning vid uppvärmning av byggnader och lokaler
Levande sjöar och vattendrag Mindre behov av vattenkraft
Storslagen fjällmiljö Mindre behov av vindkraft 
Giftfri miljö Minskade kvicksilverutsläpp från koleldning

 
Så vill politikerna minska energianvändningen

Mål 2016 Sverige EU
Energieffektivisering 9 % 9 %
Mål 2020    
Andel förnybar energi 50 % 20 %
Andel förnybara
drivmedel
10 % 10 %
Energieffektivisering 20 % 20 %
Minskade utsläpp
av växthusgaser
40 % 20 %


Sverige ska år 2020 ha minskat energianvändningen med 20 procent jämfört med år 2008. Andelen förnybar energi ska år 2020 vara 50 procent. Detta gäller enligt det Klimat- och energipaket från 2008 som är styrande för energi- och klimatpolitiken i Sverige.

Vad är växthusgaser?

Växthusgaser kallas gaser som ger växthuseffekt, alltså stänger in värmen kring jorden som i ett växthus, så att temperaturen stiger och klimatet kommer i obalans. 

Det finns en naturlig växthuseffekt, som förstärks av växthusgaserna.

Koldioxid bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Gasen bildas vid förbränning av allt som innehåller kol, dvs. olja, kol, ved, halm m.m. Andra växthusgaser är metan (finns i gödsel, i vissa typer av jordar och sumpmarker, i naturgas och biogas) och lustgas (=dikväveoxid, N2O, kommer från kvävegödselns omvandling i marken, djurhållning och från industri och förbränning).


Lästips

Växthuseffekten
Rapport från SMHI

 

Länkar

Miljömålsportalen
Beskriver miljöarbetet som sker i samverkan mellan olika aktörer i samhället för att nå de 16 miljömålen

Mål rörande energianvändning
i Sverige och EU

Energimyndigheten

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-01-15
Skriv ut
8154464