Spara energi vid tröskning

Skördetröskning är ett av de fältarbeten som kräver mest bränsle, cirka 20-35 liter diesel per hektar. Vädret spelar stor roll för energiförbrukningen. Hög kapacitet innebär i regel lägre dieselförbrukning i förhållande till skördad mängd.

Att tröska vid rätt vattenhalt
Skörd vid högre vattenhalter kräver mer energi. Fuktigare halm blir tyngre, men framför allt ger den högre friktion på sin väg genom tröskan. Låg skördevattenhalt innebär självklart mindre energi och lägre kostnader för torkning.

Nedanstående tabell grundas på nedtorkning till 14 %. Något förenklat antas att borttorkning av 1 kg vatten förbrukar 0,15 l olja som ett riktvärde.

 

Ingående vattenhalt, procent 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kg vatten att torka bort per ton torkad spannmål  0 11,8  23,8 36,1  48,8  61,7  75  89  103  117  131 
Energibehov kWh per ton torkad spannmål  0 18  36  54  73  93  113  133  153  175  197 

 

Det är inget självklart tips att vänta med tröskningen tills vattenhalterna gått ner. En sen start på spannmålsskörden kan ofta medföra höga vattenhalter i skördens slutfas. Om man accepterar att tröska vid lite högre medelvattenhalt får man ett större ”skördefönster” och kan då utnyttja tröskan på större areal. Det ger sänkta maskinkostnader, men det gäller att hitta en balans.

Ställ in tröskan korrekt
Dieselförbrukningen blir lägre om tröskan är rätt inställd. Är avståndet mellan cylinder och slagsko för litet, eller cylindervarvtalet för högt, använder tröskan onödigt mycket energi. Inställningen behöver ofta ändras under arbetets gång när grödans vattenhalt skiftar.

Skörd vi torrt väder sänker dieselåtgången.

Skördetröskans kapacitet uppges ofta vid ett spill på en till två procent, men i praktiken ligger spillet ofta under en halv procent. Säkerhetsmarginalen är alltså stor. Kör man fortare ökar spillet, eftersom belastningen på skakare och såll ökar. Samtidigt ökar kapaciteten, vilket minskar bränsleförbrukningen per tröskad ton spannmål. Det gäller alltså att hitta den optimala balansen mellan spill och bränsleförbrukning. Moderna tröskors avancerade system för övervakning och reglering gör det lättare för föraren att optimera.

Stort skärbord sparar bränsle
Tröskor med stora skärbord kan skörda ett fält på färre vändningar än en tröska med mindre skärbord, vilket ökar fälteffektiviteten. Kapaciteten i förhållande till hastigheten är också större med ett stort skärbord, man kan alltså behålla en viss kapacitet vid lägre hastighet. Sammantaget sänker detta bränsleförbrukningen per hektar.

Vassa knivar ger effektiv halmhackning
Vid tröskning kan halmen antingen hackas och spridas med hjälp av tröskan, eller pressas och tas tillvara. Läs mer om pressning av halm

Tröskans halmhack är energikrävande.
Vassa knivar minskar dieselförbrukningen.

En tröskas halmhack har stor kapacitet, men den kräver också mycket effekt. På stora tröskor kan enbart halmhackningen kräva mer än 80 kW.

Det är därför viktigt att ha vassa knivar och motstål. Slöa knivar ökar effektbehovet kraftigt, vilket även minskar tröskkapaciteten eftersom motorn fortare blir fullbelastad.Knivarna kan slipas, om det görs varsamt. Använd gummiskiva och smärgelduk. Om man slipar så mycket att knivarna blir blå har man förstört härdningen. Dessutom kan det uppstå obalans i hacken. 

Det är viktigt att halm och boss sprids på hela tröskans arbetsbredd. Det underlättar efterföljande stubbearbetning. Om spridningen är ojämn kan det krävas fler överfarter – och mer bränsle.

Högre stubb ger fördelar
Tröskans kapacitet och dieselförbrukning bestäms av halmflödet genom tröskan. Om inte halmen ska pressas kan man lämna högre stubb och därmed öka kapaciteten.

Om stubbhöjden ökas från 15 till 25 cm så kan dieselförbrukningen minskas med 25 % och kapaciteten ökas med 25 %. Det beror inte bara på mindre halmmängd utan också på att den fuktigare delen av strået blir kvar på fältet.

Det behövs då oftast en extra körning för att klippa ner stubben. Särskilt vid plöjningsfri odling är detta viktigt, då man vill ha låg stubb och korthackad halm. Måste man köra separat för att klippa ner stubben, förloras den energivinst man gjorde på att inte plöja.


 

Töm tanken flygande

För att spara energi gäller det att minimera onödiga transporter och tomkörningar. Genom att tömma spannmålstanken under gång ”flygande tömning” kan man öka tröskkapaciteten med upp till 15 procent, vilket också sänker dieselförbrukningen.