Användning av skogsbränsle

Sverige är det land i EU som använder mest förnybar energi i förhållande till sin totala energianvändning. Det mesta av den förnybara energin, 85 %, kommer från skogen.

 
Totalt sett använder skogsindustrin mest av skogsbränslet, om man räknar in sekundärt bränsle som massaindustrins biprodukt avlutar och sågverkens biprodukter bark, såg- och kutterspån.

Av det primära skogsbränslet som tas direkt från skogen och som de enskilda skogsägarna kan göra affär med, används ca 10 % till produktion av el och resten till uppvärmning av bostäder och allmänna lokaler. Uppvärmningen sker dels via värmeverkens fjärrvärmenät, dels via närvärmeanläggningar, dels via försäljning av brännved som värmer enfamiljshus.

Hälften av fjärrvärmeverkens kunder är flerfamiljshus. Elen produceras i kraftvärmeverk (med värme som biprodukt).

Ökningen av skogsbränsleanvändningen anses hänga ihop med den kraftiga utbyggnaden av fjärrvärme i Sveriges kommuner på 1980-talet. Nu finns de största fjärrvärmeverken i Mälardalen, som också är den tätast befolkade delen av Sverige.

 

 

 

 Levererad fjärrvärme 1955-2011, GWh. Det rödfärgade avser övrig värme. Källa Svensk Fjärrvärme.

Trädbränsleanvändningen i fjärrvärmeverk var 32 TWh under år 2010 (Kap 11 Skogsstatistisk årsbok 2012), av en total energianvändning i Sverige på 411 TWh (Energiläget 2011, Energimyndigheten).

Den årliga användningen av ved för uppvärmning av småhus beräknas uppgå till ca 7 miljoner m3 travat mått, vilket motsvarar drygt 9 TWh.


Se även

Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag
Det finns drygt 140 fjärrvärmeverk i Sverige. De flesta är medlemmar i branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Svenska värmeverk som använder skogsbränsle 
Från denna sida, klicka på Bränsle och produktion 2011, välj flik Värmebränslen per nät, se kolumn Oförädlade träbränslen. Statistik från branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Biokraftkartan 2013
Karta över el producerad med biobränslen, torv och avfall – biokraft – i Sverige, publicerad i Tidningen Bioenergi, Svebio.

Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) Mötesplats för företag och enskilda som arbetar med bioenergi i Sverige. Ca 300 medlemsföretag, bl a stora skogskoncerner, energiföretag, närvärmeverk, skogsentreprenörer och enmanskonsulter.

Förbrukning av fjärrvärme i Sverige Kunskap Direkt, Skogforsk 2009.

Litteratur

Skogsstatistisk årsbok 2012  Skogsstyrelsen

Energiläget 2011
Energimyndigheten

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2014-02-21
Skriv ut
7716206