Mätning av skogsbränsle

Foto: Björn Svensson, SKOGENbild
Det är svårt för enskilda skogsägare att jämföra priser mellan virkesköpare när de ska sälja skogsbränsle. Den ene betalar efter stjälpt kubikmeter (kr/m³s), en annan efter fast mått (kr/m³fub), eller råton (kr/råton), torrsubstans (kr/tTS ton torrsubstans) eller om det är rotköp efter hektar (kr/ha).

På värmeverken betalar man efter energiinnehåll i megawattimme (kr/MWh), TTV (Ton TorrVikt, i kombination med torrhaltsbestämning), travmätning av bränsleved eller skäppmätning.

Enhetliga mått för mer skogsbränsle
Olika måttenheter och mätning på olika platser av olika aktörer, kan också skapa osäkerhet om inmätningen görs på rätt sätt, så att det blir rätt betalt för bränslet. Mer enhetliga måttenheter och mätning, skulle underlätta handeln med skogsbränsle och kanske också bidra till ökat skogsbränsleuttag.

Många hoppas att mätningsproblemet ska minska med en ny virkesmätningslag (VML) som trädde i kraft i mars 1015. VML har hittills inte omfattat trädbränslen, men gäler nu även mätning av trädbränslen i det första köpledet, dvs mellan skogsägaren och den som skogsägaren gör den första affären med.

Under 2012 gjordes en inventering av bränsleterminaler, som visade att ungefär 20 % av skogsbränslet som förbrukas i Sverige passerar en terminal, vilket betyder att 80 % går direkt från skogen till värmeverken. Det betyder att det blir värmeverken som får ta hand om det mesta av mätningen i första köpledet mot skogsägaren.

Flisning. Foto:SKOGENbild

Lagen ska skydda skogsägaren
Syftet med den nya VML är bland annat att stärka skyddet av den enskilda skogsägaren. Den nya lagen kommer att kräva att det ska framgå på mätbeskedet vilket mätande företag som har ansvaret för mätningen. Det kommer antagligen att innebära att en enda mätningsutförare tar helhetsansvar för mätningen vid en viss mätplats.

Hittills har mätning vid värmeverken utförts både av värmeverkets egen personal och av chaufförer (s k partsmätning) och av personal från virkesmätningsföreningen (VMF) eller som är bemyndigade av VMF. Med den nya lagen kommer den som utför mätning av skogsråvara som levereras direkt från en skogsägare att betraktas som ansvarigt mätande företag.

I förslaget till ny VML ska lagen omfatta
1. Icke sönderdelat material, i huvudsak bränsleved men även träddelar, grot och stubbar
2. Sönderdelat material, främst grotflis och träddelsflis

Den nya virkesmätningslagen handlar om ansvar för mätningen, men tar inte ställning till vilka måttenheter som ska användas.
Foto: SKOGENbild
VML gäller inte måttenheter
Mätansvaret kommer att gälla de metoder och den utrustning som används, att de är lämpliga och utgår från forskningsresultat eller lång erfarenhet. Vilka enheter som ska gälla vid mätning i första köpledet kommer dock inte att regleras i den nya VML. Det blir fortfarande en fråga för parterna som gör skogsaffärerna, dvs skogsägaren och den som köper skogsbränslet.

Skogsbränslemarknadens aktörer har olika synpunkter på måttenheterna. Enligt Skogsbrukets Datacentral (SDC) är mellanhanden virkesköparna/bränsleleverantörerna eniga om att man bör väga och torrhaltsbestämma sönderdelat material. Då kan måttslaget bli TTV (ton torrvikt) mot skogsägaren, och MWh mot senare köpled. Med TTV skulle man slippa problemet att blöt flis, som har ett lägre värmevärde men är tyngre, ger bättre betalt än torr flis med högre värmevärde.

Skogsägare föredrar ton
När det gäller bränsleveden vill leverantörerna tills vidare ha kvar m³fub. Icke sönderdelade stubbar, grot och träddelar kan enligt SDC bara mätas i ton med de tekniker som finns i dag.

Många enskilda skogsägare föredrar att få betalt i m³s eller i ton, särskilt om de själva flisar och levererar till värmeverk.

I ett försök att hitta objektiva mätmetoder och ett enhetligt måttsystem, driver Skogforsk ett projekt tillsammans med virkesmätningsorganisationen och SDC. I projektet ska man ta fram förslag på hur mättekniska problem kan lösas.

Ny virkesmätningslag
 En ny virkesmätningslag (VML) trädde i kraft i mars 2015.
Läs mer hos Skogsstyrelsen >>

Se även

Omräkningstal volym-energi
Tabell för omräkning

Räkna med skogsbränsle
Kunskap Direkt

Litteratur

Virkesmätning vid värmeverk - resultat från inventering utförd 2012.
Meddelande från SDC, Skogsnäringens it-företag, 2012

 

 

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2015-04-09
Skriv ut
7716131